چرا ما ميزبان نمايشگاه گردشگري حلال نباشيم؟

"ابوظبي، امسال ميزبان اولين نمايشگاه گردشگري حلال بود. اين در حالي است كه كشور ما به لحاظ التزام كامل به حلال شايسته است ميزبان چنين نمايشگاهي باشد."
"ابوظبي، امسال ميزبان اولين نمايشگاه گردشگري حلال بود. اين در حالي است كه كشور ما به لحاظ التزام كامل به حلال شايسته است ميزبان چنين نمايشگاهي باشد."

ابوظبي، امسال ميزبان اولين نمايشگاه گردشگري حلال بود. اين در حالي است كه كشور ما به لحاظ التزام كامل به حلال شايسته است ميزبان چنين نمايشگاهي باشد.

ابوظبي، امسال ميزبان اولين نمايشگاه گردشگري حلال بود. اين در حالي است كه كشور ما به لحاظ التزام كامل به حلال شايسته است ميزبان چنين نمايشگاهي باشد. شما در كشورهايي مثل امارات، تركيه و… در همان بدو ورود به فرودگاههايشان در فري شاپ ها، فروش مشروبات الكلي را شاهد هستيد و در بعضي رستوران ها و هتل هاي آنها نيز عرضه اغذيه و مشروبات غير حلال را مي بينيد در حاليكه اين موضوع در هيچيك از فرودگاه هاي كشور ما و رستوران ها و هتل ها وجود ندارد. حال چگونه است كه ما در برگزاري نمايشگاه و همايش گردشگري حلال پيشقدم نمي شويم و امثال امارات با آن شرايط پيشقدم مي شوند؟ اين سوالي است كه بايد مسئولين گردشگري كشور در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به آن جواب قانع كننده بدهند.