همايش آموزشي پژوهشي -حلال در ورزش- برگزار شد

نخستين سمينار توجيهي- آموزشي پژوهشي -استاندارد حلال در ورزش- در دانشگاه الزهراء برگزار شد.
نخستين سمينار توجيهي- آموزشي پژوهشي -استاندارد حلال در ورزش- در دانشگاه الزهراء برگزار شد.

هفدهم شهريور ماه به همت وزارت ورزش، موسسه حلال جهاني و دانشگاه الزهراء با حضور نمايندگان فدراسيون هاي ورزشي و اساتيد تربيت بدني  براي اولين بار در كشورهاي اسلامي ، مباني حلال و چالش هاي آن در ورزش ها مورد بحث قرار گرفت. در اين مراسم دكتر زاهدي معاونت پژوهشي دانشگاه الزهراء ضمن خيرمقدم به حاضران در سمينار گفت اين دانشگاه به عنوان قطب تحقيقات حلال تمام ظرفيت پژوهشي خود را براي پاسخگوىى به موضوعات حلال در غذا و خدمات از جمله ورزش به كار خواهد گرفت و از آنجا كه همه خانواده ها به نوعي درگير ابعاد ورزش هستند قصد دارد كه خدمت شاياني به جامعه داشته باشد. دكتر عبدالحسين فخاري دبيركل حلال جهاني ، سخنران محوري اين همايش بود كه به شش محور حليت و حرمت در ورزش ها اشاره نمود كه شامل خسارت هاي وارده به ورزشكاران در ميادين ورزشي، حليت و حرمت از حيث نوع ورزش ها و شرايط انجام مسابقه و حليت و حرمت از نظر تماشاگران  و كارگزاران ورزشي و از نظر غذا و ملزومات مصرفي ورزشكاران و مكمل ها مي شود و سپس به تفصيل هريك را تشريح نموده و نمونه هاي پرسش فقهي در هريك را تبيين نمود. دبيركل حلال جهاني اعلام نمود كه بوكس حرفه اي، گاوبازي و كشتي كج و ورزش هايي كه موجب صدمه و آزار انسان يا حيوان شود حرام بوده ودر فتاوي علماي مجمع فقهي سازمان همكاري هاي اسلامي غيرمجاز شممرده مي شود همچنين غذاي حرام و مصرف مكمل هاي غيرمجاز و آسيب رسان جايز نيست. موضوع بعدي سخنان دكتر فخاري موضوع ديه ها براي ورزشكاران مصدوم و نيز شرط بندي در مسابقات بود كه بايد ساز و كار شرعي در آنها رعايت شود. ديگر سخنران همايش دكتر عطارد عضو تيم پزشكي آكادمي علمي المپيك بود كه در مورد تأثير فرهنگي غذا در ورزشكاران سخن گفت و چالش هايي كه در اين زمينه براي ورزشكاران بويژه در مسابقات جهاني وجود دارد اشاره نمود و گفت در اين زمينه جلسات كارشناسي با موسسه حلال جهاني داشته اند و بايد با همكاري اين موسسه و دانشگاه ها بتوان بهترين برنامه غذايي حلال را براي ورزشكاران در ميادين بين المللي تدارك ديد. در اين همايش پيشنهاد شد كه كميته دائمي حلال در ورزش با محوريت دانشكده تربيت بدني دانشگاه الزهرا، موسسه حلال جهاني، فدراسيون پزشكي و كميته علمي المپيك و ساير مراكز مرتبط تشكيل و زمينه براي پيش نويس استاندارد حلال كه براي نخستين بار در جهان اسلام مورد بحث واقع مي شود فراهم نمود و با ارائه اين استاندارد نياز همه كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اسلامي را تأمين نمود.