حضور حلال جهانی در اروپا

به گزارش روابط عمومی موسسه حلال جهانی، در سفر دبیر کل موسسه به مجارستان، زمینه حضور برند حلال جهانی دراروپا فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه حلال جهانی، در سفر دبیر کل موسسه به مجارستان، زمینه حضور برند حلال جهانی دراروپا فراهم شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه حلال جهانی، در سفر دبیر کل موسسه  به مجارستان، زمینه حضور برند حلال جهانی دراروپا فراهم شد.
در این سفر طی ملاقات هایی با وزارت خارجه، اتاق تجارت، صاحبان صنایع غذایی، هتل ها و سفارت جمهوری اسلامی ایران دراین کشور، دکتر فخاری منافع حضور برند حلال برای رونق صنعت گردشگری و صادرات موادغذایی و کشاورزی اروپا رامورد بحث قرارداد که مورد پذیرش قرار گرفت.
در تفاهم نامه منعقد شده فیما بین موسسه حلال جهانی و بخش خصوصی کشور مجارستان، ساز و کارهای اجرایی حضور برند حلال جهانی مشخص شده و به زودی آغاز خواهد شد.