نخستین APP  حلال ایران که توسط موسسه حلال جهانی تولید شده ...