در پی نشست و تفاهم با مرکز حلال دبی، لوگوی “حلال ...