ابوظبي، امسال ميزبان اولين نمايشگاه گردشگري حلال بود. اين در حالي ...