به گزارش خبرگزاری شبستان؛ وبگاه \”ساکورا هوسه\” ژاپن در گزارشی آورد: ...