هرج و مرج در غذای حلال کانادا، دولت این کشور را ...