موسسه حلال جهانی، تنها مرکز مجاز صدور و تمدید و مشاوره ...