مدیرکل بازرسی و نظارت بر عملکرد و رئیس مرکز تحقیقات حلال ...