به منظور توسعه همکاری های اقتصادی و فرهنگی میان جمهوری اسلامی ...