دولت دانمارك ممنوعيت ذبح شرعى حلال براي مسلمانان و كوشر براي يهوديان را لغو كرد

دولت دانمارك ممنوعيت ذبح شرعى حلال براي مسلمانان و كوشر براي يهوديان را لغو كرد
دولت دانمارك ممنوعيت ذبح شرعى حلال براي مسلمانان و كوشر براي يهوديان را لغو كرد

دولت دانمارك ممنوعيت ذبح شرعى حلال براي مسلمانان و كوشر براي يهوديان را لغو كرد.اين قانون از ديروز براي اجراء ابلاغ شد.پيش از اين عليرغم آزادي ذبح اسلامى در كشورهاي اروپائى در دانمارك ذبح حلال ممنوع بود.به عقيده دانشمندان اسلامى ،ذبح حلال علاوه بر حفظ استانداردهاي موجود يك استاندارد اضافه نيز دارد و آن دستورات خداوند براي رعايت حقوق حيوانات و پاك و بهداشتى بودن گوشت است كه به همين دليل حتى بسياري از غير مسلمانان نيز مصرف گوشت حلال را ترجيح مى دهند.