تدریس اسلام در مدارس اسپانیا

تدریس اسلام در مدارس اسپانیا، از سال آینده میلادی جنبه اجرایی به خود می‌گیرد.
تدریس اسلام در مدارس اسپانیا، از سال آینده میلادی جنبه اجرایی به خود می‌گیرد.

💥تدریس اسلام در مدارس اسپانیا

تدریس اسلام در مدارس اسپانیا، از سال آینده میلادی جنبه اجرایی به خود می‌گیرد.

وزارت آموزش اسپانیا اعلام کرد که با افزایش تعداد دانش آموزان مسلمان در مدارس این کشور به میزان ۶,۶ درصد از کل دانش‌آموزان و به منظور حفظ برابری میان آنها و دوستان کاتولیکشان، تدریس اسلام از سال آینده میلادی در تمامی مراکز آموزشی الزامی خواهد بود.