حلال جهانی در روسیه

مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی در شهرماربل روسیه به همراه استاندار ماربل