حلال جهانی در مالزی

دیدار با رئیس مرکز تحقیقات حلال مالزی و رئیس دانشکده حلال مالزی دکتر یعقوب چه