حلال جهانی در چین

دیدار با مسئولان استان خود مختار ین چوآن در چین