حلال جهانی در اندونزی

شرکت در همایش موسسات حلال جهان در اندونزی