دانشگاه الزهرا، قطب علمی حلال شد

پس از برگزاری همایش "پژوهش دراستاندارد حلال و نقش فراگیر جهانی آن" به دنبال تفاهمنامه با موسسه حلال جهانی، بیانیه ای صادر شد.
پس از برگزاری همایش "پژوهش دراستاندارد حلال و نقش فراگیر جهانی آن" به دنبال تفاهمنامه با موسسه حلال جهانی، بیانیه ای صادر شد.

پس از برگزاری همایش “پژوهش دراستاندارد حلال و نقش فراگیر جهانی آن” به دنبال تفاهمنامه با موسسه حلال جهانی، بیانیه ای صادر شد.
در این بیانیه با تصویب شرکت کنندگان و نهاد های حاضر در همایش، به دلیل قابلیت های علمی-پژوهشی دانشگاه الزهرا، این دانشگاه به عنوان قطب علمی حلال معرفی شد تا زمینه انجام پژوهش های مرتبط با غذای حلال، اقتصاد حلال، بازاریابی محصولات و خدمات حلال، خدمات آزمایشگاهی، تدوین پروتکل های تشخیص و راستی آزمایی مواد و فرآورده های حلال، هماهنگی با حوزه های علمیه و مراکز فقهی کشور، طراحی دوره آموزشی آزاد کوتاه مدت با هدف تربیت ممیزان فنی صنعت حلال فراهم شود.