مصاحبه با نشریه صنایع غذایی زیتون

  • در حاشیه نمایشگاه آی فود مشهد٬ نشریه زیتون که از نشریات برتر صنعت غذای کشور است مصاحبه ای را با دبیر کل حلال جهانی ترتیب داد.

دکتر فخاری در پاسخ مدیر این نشریه که راه برون رفت صنایع غذایی از چالش های موجود را پرسید٬ گفت شناخت و توجه به مشکلات بخش خصوصی و واگذاری کارها به آنها٬ تلاش نظام دیپلماسی کشور برای رفع تحریم ها٬ ساز و کارهای تشویق صادر کنندگان مواد غذایی٬ حضور در نمایشگاه های خارجی و توجه به ارزش افزوده برند حلال برای صنایع کشور و … را از جمله راهبرد هائی دانست که برای عبور از چالش ها در صنعت غذای کشور ضروری به نظر میرسد.